F.A.Q.

Meest gestelde Vragen Stidag

Klik op een vraag voor het antwoord.

1. Waarom is de faillissementswet geschreven?

Letterlijk, om leveranciers bescherming te bieden tegen dieven, oplichters en flessentrekkers.

2. Waartoe strekt de faillissementswet ?

Letterlijk, om snel en efficiënt leveranciers schadeloos te kunnen stellen.

3. Wat is de taak van de curator ?

Om alle vermogens- en inkomen bestanddelen snel en efficiënt ten gelde te maken.

4. Wat is de taak van de rechter-commissaris ?

Om – – – toe te zien – – – of de werkzaamheden en de beslissingen van de curator aan de wettelijke eisen voldoen.

5. Wat is de taak van de gefailleerde ?

Om te zorgen dat er geen nieuwe schulden zullen ontstaan en telkens te verschijnen na een gedane oproep van de curator om hem te informeren.

6. Waarom is er zoveel pijn onder gefailleerden ?

Omdat zij niet kunnen leven met het onrechtmatige gevoel, de torenhoge rekenin-gen van curatoren, het niet (be)strijden van of in procedures die de curator zonder de kenners daarin te betrekken bij hen achterlaat en er geen gereedschappen zijn anders als STIDAG om daar iets aan te doen.

7. Hoe kan ik de opgedrongen en/of gedwongen verkoop van mijn huis tegengaan ?

Zolang er – – – geen sprake – – – is van een publieke verkoop van het on(t)roerend goed en er geen publicatie daarvan is geweest, er een financiële ruimte aanwezig is tussen een rieële verkoopprijs en hypotheek dan is de onderhandse verkoop nog steeds mogelijk.

8. Wat zijn natuurlijke personen ?

Natuurlijke personen zijn ook eenmanszaken, een commanditaire vennootschap, een maatschap en vennoten in een v.o.f.

9. Waarop mag beslag gelegd worden door de curator ?

Op vrijwel alles, de vraag gaat te ver om deze in een nutshell goed te beantwoorden, ik beperk mij dan ook tot het eerst noodzakelijke, Men kan stellen dat naast een tafel, stoel en bed ook geen beslag gelegd mag worden op de gereedschappen van de gefailleerde indien deze voor hem nodig en noodzakelijk zijn en hem in staat stellen in zijn broodwinning te voorzien.

10. Waarop mag beslag gelegd worden door een deurwaarder ?

Idem als bij de curator met dien verstande dat een deurwaarder ook op de gereedschappen van de niet gefailleerde beslag kan en mag leggen.

11. Waarop mag beslag gelegd worden door een incassobureau?

Een incassobureau kan en mag nergens beslag op leggen, noch dreigen. Doet hij dat wel dan is dat een strafbaar feit en dient men onverwijld aangifte te doen bij de politie.

12. Wat kunt u doen als u of uw bedrijf in financiële problemen raakt of is geraakt, ongeacht de oorzaak?

Zodra u op het punt bent beland dat u niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, verdient het op zijn minst aanbeveling om zo snel mogelijk een financieel overzicht te maken waaruit duidelijk blijkt hoe uw positie ten opzichte van uw debiteuren en crediteuren is.

13. Wat is een faillissement?

Als een bedrijf niet meer in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, kan aan de rechtbank gevraagd worden om hem failliet te verklaren. Een dergelijk verzoek wordt gedaan in de vorm van een rekest. Dit rekest kan door de onderneming zelf worden ingediend of door een of meer van zijn schuldeisers. Na onderzoek kan de rechtbank reageren met een vonnis, waarin wordt vastgesteld dat de betrokkene blijkbaar heeft opgehouden te betalen en dat hij daarom in staat van faillissement wordt verklaard.

14. Hoe verloopt een faillissementszaak?

De afwikkeling van een faillissement kan een heel verschillend verloop hebben. Een zaak kan na een paar maanden afgesloten zijn, met name als de gefailleerde zelf tot overeenstemming met zijn schuldeisers kan komen en dit akkoord door de rechtbank wordt bekrachtigd. Een zaak kan zich ook jarenlang voortslepen, bijvoorbeeld als een van de schuldeisers zich verzet tegen het hem toebedeelde bedrag op de uitdelingslijst. In een dergelijk geval volgt er een openbare terechtzitting, waar alle partijen hun standpunt kunnen bepleiten. De rechtbank geeft hierop een beschikking. Verzet kan meerdere malen tijdens de afwikkeling voorkomen.

15. Welk stukken kunt u aantreffen?

1. Rekesten, waarbij met redenen omkleed aan de rechtbank wordt verzocht om iemand failliet te verklaren.
2. Het vonnis, waarbij de rechtbank vaststelt dat een bedrijf heeft opgehouden te betalen en dat hij om die reden in staat van faillissement wordt verklaard. Bij dit vonnis worden een rechter-commissaris en een curator benoemd.
3. De verslagen van de curator omtrent zijn bevindingen en de voortgang. Na enkele weken zal een curator een eerste verslag opmaken. Daarna dient hij/zij elke drie maanden een voortgangsverslag op te maken. In sommige gevallen heeft de rechtbank het goed gevonden dit slechts één keer per halfjaar te doen. Daarnaast kan een curator vergaderingen met schuldeisers uitschrijven waarvan de oproeping en de agenda beschikbaar zijn, persberichten plaatsen of andere openbare documenten produceren.
4. Het proces-verbaal van de verificatievergadering. In deze vergadering wordt vastgesteld wie schuldeisers zijn en om welke bedragen het gaat. Dit proces verbaal kan bevatten:
a. een lijst van erkende schuldvorderingen, met namen, bedragen en positie als preferent, concurrent, enz.
b. een verslag over de stand van de boedel. Hieruit blijkt wat de betrokkene bezit en wat dat kan opbrengen. Bij bedrijven blijkt hieruit ook wat er nog aan inkomsten is te verwachten.
5. Stukken over een eventueel akkoord. De schuldenaar doet de schuldeisers dan een voorstel tot gedeeltelijke betaling. Soms gaan ze daarmee akkoord. Dit akkoord moet door de rechtbank worden erkend, gehomologeerd. Een dergelijke homologatie maakt een einde aan het faillissement.
6. Slotuitdeling lijsten. Hierin staat precies hoeveel iedere schuldeiser had te vorderen en wat hij uiteindelijk heeft gekregen. Deze lijsten kunnen ook namen van personeelsleden bevatten, die nog loon hadden te vorderen. Meestal zijn ook voorafgaande voorlopige uitdelingslijsten aanwezig.

16. Deurwaarder is verplicht zich schriftelijk te melden.

De deurwaarder is verplicht zich schriftelijk te melden alvorens hij zich bij u aanmeld. Er is dan geen tijd meer te verliezen om uw spulletjes in veiligheid te brengen. Maar ja al dat gesleep, is dat nu wel nodig? Nee er is een bekwame oplossing die u minder energie kost en waarbij u gewoon alles kan laten staan waar het staat als u zich voor die tijd heeft aangesloten bij de STIDAG. Zie daarvoor het aanmeldingsformulier en vraag naar een voorbeeld van een inboedelovereenkomst.

17. Handleiding incassobureau en deurwaarder.

Regelmatig krijgen Stichtingen als Stidag en de Ombudsman brieven of telefoontjes van mensen die te maken krijgen met een incassobureau of deurwaarder. Vaak is het onduidelijk wat in zo’n geval uw plichten en rechten zijn en waar u een eventuele klacht kunt indienen. Daarom geven wij u hier algemene informatie.

18. Incassobureau of deurwaarder?

De verwarring begint al met deze onduidelijkheid. Want er zijn grote praktische en wettelijke verschillen. Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Iedereen kan een incassobureau beginnen. Een beperkt aantal is lid van de NVIO, de Nederlandse Vereniging voor Incasso Ondernemingen. Omdat een incassobureau geen wettelijke status heeft, mogen zij ook geen dwangmiddelen gebruiken. Zo kunnen zij geen beslag leggen op uw loon, uitkering, inboedel of huis. Zij mogen alleen met brieven u steeds indrin- gender vragen te betalen. Helpt dat niet dan moeten zij een echte deurwaarder inschakelen. Een deurwaarder heeft wel een wettelijke status. Hij is dan ook aan vele wettelijke regels gebonden. Deurwaarders zijn lid van de Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. Een deurwaarder kan wel beslag leggen. Maar vrijwel altijd is daar een vonnis van de rechter of kantonrechter voor nodig. Om de verwarring compleet te maken, blijken de meeste deurwaarders er ook een incassoafdeling op na te houden. Het komt regelmatig voor dat een deurwaarder niet erg duidelijk is of hij nu als deurwaarder of als incassobureau optreedt. Wij vinden dit kwalijk. Daarnaast treden zij bij de kantonrechter soms op als rechtskundig adviseur, een soort advocaat.

19. Gang van zaken bij een incassobureau

Een incassobureau werkt in opdracht van een opdrachtgever. Dat kan een winkel of een postorderbedrijf zijn maar ook een (semi-)overheidsinstelling als bv. de Informatiseringsbank uit Groningen die over de studiebeurzen gaat. Als u het niet eens bent met het bedrag heeft u de neiging om in discussie te gaan met het incassobureau. Dat heeft alleen zin wanneer het bureau lid is van de NVIO. Die incassobureaus horen te beschikken over uw volledige dossier. Maar dan nog is het per schuldeiser verschillend welke bevoegdheden het bureau heeft om met u te onderhandelen. Incassobureaus die geen lid zijn van de NVIO weten vaak alleen het bedrag dat zij moeten incasseren en niet de reden waarom u nog zou moeten betalen. Voor discussie over de inhoud van de schuld moet u dan meestal bij de opdrachtgever zijn. Maar die heeft daar meestal geen zin in. Om die reden heeft hij de schuld nu net uit handen gegeven aan een incassobureau. En u voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd.

20. Gang van zaken bij een deurwaarder

Een deurwaarder komt pas in actie als er een heus juridisch conflict is ontstaan. Zij hebben de wettelijke taak om vonnissen uit te voeren. Zij kunnen een zaak in opdracht van hun opdrachtgever ook aankaarten bij de rechter. Na het vonnis mogen zij beslag leggen en andere maatregelen nemen om u te dwingen te betalen. De kosten die zij in rekening brengen zijn wettelijk vastgelegd.

21. Hoe om te gaan met een incassobureau?

Het is verstandig om altijd te reageren als u een brief krijgt van een incassobureau. Bent u het met de schuld niet eens, schrijf dat dan aan het incassobureau maar schrijf ook een brief naar de schuldeiser. Weet u totaal niet waar de schuld over gaat, vraag dan uitleg aan de schuldeiser. Laat u niet afschepen met het argument dat “alles nu in handen is van het incasso- bureau”. Bent u het wel eens met de schuld, maar kunt u niet in een keer betalen, maak dan een schriftelijke afbetalingsregeling met het incassobureau.

22. De kosten van het incassobureau

Bent u het niet eens met de kosten die een incassobureau u in rekening brengt, vraag dan een specificatie. Het is niet altijd aan te geven of u die kosten moet betalen of niet. Als u van tevoren kon weten dat u bij niet- betalen kosten zou oplopen dan moet u ze betalen wanneer de schuld terecht is. Vaak staat in de Algemene Voorwaarden dat u bij niet betalen 15% van de schuld als kosten moet betalen. U weet het dan van tevoren. Van het geld dat u betaalt aan een incassobureau gaan altijd eerst de kosten af en dan pas in mindering van de schuld.

23. Hoe om te gaan met een deurwaarder

Komt een deurwaarder bij u langs, reageer dan altijd. Overtuig uzelf ervan of de deurwaarder inderdaad als deurwaarder optreedt of als incassobureau. Meestal betekent een bezoek van de deurwaarder dat er al een uitspraak van de (kanton-)rechter ligt. Komt een deurwaarder bij u langs, reageer dan altijd. Overtuig uzelf ervan of de deurwaarder inderdaad als deurwaarder optreedt of als incassobureau. Meestal betekent een bezoek van de deurwaarder dat er al een uitspraak van de (kanton-)rechter ligt. Vraag dan een kopie van dat vonnis. En zoek juridische hulp, b.v. bij uw vakbond, rechtsbijstandverzekeraar of Het Juridisch Loket. Alleen een deurwaarder mag het vonnis ten uitvoer leggen. Daarvoor kan hij beslag leggen op uw inkomen, uw koophuis of uw inboedel.
Als u niet weet dat er een proces bij de rechter is geweest, vraag dan na hoe dat komt. Het kan zijn dat de schuldeiser met een oud adres van u werkt. Dat is een veel voorkomende reden dat post – dus ook die van de deurwaarder – u niet bereikt. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het juiste adres. Zorg daarom dat u altijd met uw huidige adres in de Gemeenschappelijke Basis Administratie (= het oude bevolkingsregister) staat. Soms is er sprake van naams-verwarring of een grote communicatiestoornis. Vandaar ons advies om juridische hulp te zoeken. Bent u het eens met de schuld, maar kunt u niet in een keer betalen, maak dan een schriftelijke afbetalingsregeling met het incassobureau Voor de kosten die een deurwaarder u in rekening brengt kennen zij een vaste tarievenlijst. Deze ligt vast in het besluit tarieven gerechtsdeur-waarders. Ook hier geld dat u van uw betaling aan een deurwaarder eerst de kosten worden betaald en dan pas van uw schuld. Indienen van een klacht bij de geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVIO). Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie denken een gegronde klacht te hebben over het functioneren van een incassobureau, dan kunt u een klacht indienen bij de Raad van Toezicht van het NVIO). Veel incassobureaus zijn bij deze geschillencommissie aangesloten, maar helaas niet allemaal. Wanneer u een klacht heeft over een incassobureau welke niet is aangesloten, is de enige mogelijkheid om nog iets te onder-nemen, een rechtszaak aanspannen. Wij verwijzen u in dat geval naar het Het Juridisch Loket voor advies en eventueel juridische bijstand. Indienen van een klacht bij de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders als u vindt dat een deurwaarder u nodeloos een handeling in rekening brengt. Of dat hij weigert u inzage te geven in het vonnis of in de schuld of in de kosten.
Klachten over de manier waarop een deurwaarder optreedt, kunt u voor- leggen aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de rechtbank Amsterdam.

Adressen
NVIO
Postbus 65707
2506 EA Den Haag
tel. 070-3629745
Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders
Postbus 12
3740 AA Baarn
tel. 035 – 54 27 513
Rechtbank Amsterdam
Postbus 84.500
1080 BN Amsterdam
Het Juridisch Loket:
zie onder de J in het telefoonboek van uw provinciehoofdstad
De tekst van alle wettelijke regels voor deurwaarders vindt u op de website www.kbvg.nl.

Tips
· Doe zoveel mogelijk schriftelijk.
· Bewaar altijd een kopie van brieven die u schrijft.
· Wacht niet te lang met het vragen van juridische hulp.
· Reageer altijd op een incassobureau of deurwaarder.
· Vraag altijd om een specificatie van de schuld en apart die van de kosten.

Let op:
Ook STIDAG kan geen ijzer met handen breken, een overeenkomst zoals in het begin besproken mag men niet anti dateren, dus ook STIDAG kan dat niet voor u doen, neem tijdig contact op met de STIDAG voordat u de deurwaarder verwacht opdat u een bekwame instructie verkrijgt voordat u uw vingers brand of denkt het voor elkaar te hebben.

Stidag, voor actieve en belangeloze hulp bij het ondernemen

Hulpaanvraag? Ga dan naar de link ‘De aansluiting in 3 Stappen’ of klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *