Meest gestelde vragen

{slide=1. Waarom is de faillissementswet geschreven?|closed}

Letterlijk, om leveranciers bescherming te bieden tegen dieven, oplichters en flessentrekkers.

{slide=2. Waartoe strekt de faillissementswet?}

Letterlijk, om snel en efficiënt leveranciers schadeloos te kunnen stellen.

{slide=3. Wat is de taak van de curator?}

Om alle vermogens- en inkomen bestanddelen snel en efficiënt ten gelde te maken.

{slide=4. Wat is de taak van de rechter-commissaris?}

Om – – – toe te zien – – – of de werkzaamheden en de beslissingen van de curator aan de wettelijke eisen voldoen.

{slide=5. Wat is de taak van de gefailleerde?}

Om te zorgen dat er geen nieuwe schulden zullen ontstaan en telkens te verschijnen na een gedane oproep van de curator om hem te informeren.

{slide=6. Waarom is er zoveel pijn onder gefailleerden?}

Omdat zij niet kunnen leven met het onrechtmatige gevoel, de torenhoge rekenin-gen van curatoren, het niet (be)strijden van of in procedures die de curator zonder de kenners daarin te betrekken bij hen achterlaat en er geen gereedschappen zijn anders als STIDAG om daar iets aan te doen.

{slide=7. Hoe kan ik de opgedrongen en/of gedwongen verkoop van mijn huis tegengaan?}

Zolang er – – – geen sprake – – – is van een publieke verkoop van het on(t)roerend goed en er geen publicatie daarvan is geweest, er een financiële ruimte aanwezig is tussen een rieële verkoopprijs en hypotheek dan is de onderhandse verkoop nog steeds mogelijk.

{slide=8. Wat zijn natuurlijke personen?}

Natuurlijke personen zijn ook eenmanszaken, een commanditaire vennootschap, een maatschap en vennoten in een v.o.f.

{slide=9. Waarop mag beslag gelegd worden door de curator?}

Op vrijwel alles, de vraag gaat te ver om deze in een nutshell goed te beantwoorden, ik beperk mij dan ook tot het eerst noodzakelijke, Men kan stellen dat naast een tafel, stoel en bed ook geen beslag gelegd mag worden op de gereedschappen van de gefailleerde indien deze voor hem nodig en noodzakelijk zijn en hem in staat stellen in zijn broodwinning te voorzien.

{slide=10. Waarop mag beslag gelegd worden door een deurwaarder?}

Idem als bij de curator met dien verstande dat een deurwaarder ook op de gereedschappen van de niet gefailleerde beslag kan en mag leggen.

{slide=11. Waarop mag beslag gelegd worden door een incassobureau?}

Een incassobureau kan en mag nergens beslag op leggen, noch dreigen. Doet hij dat wel dan is dat een strafbaar feit en dient men onverwijld aangifte te doen bij de politie.

{slide=12. Wat kunt u doen als u of uw bedrijf in financiële problemen raakt of is geraakt, ongeacht de oorzaak?}

Zodra u op het punt bent beland dat u niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, verdient het op zijn minst aanbeveling om zo snel mogelijk een financieel overzicht te maken waaruit duidelijk blijkt hoe uw positie ten opzichte van uw debiteuren en crediteuren is.

{slide=13. Wat is een faillissement?}

Als een bedrijf niet meer in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, kan aan de rechtbank gevraagd worden om hem failliet te verklaren. Een dergelijk verzoek wordt gedaan in de vorm van een rekest. Dit rekest kan door de onderneming zelf worden ingediend of door een of meer van zijn schuldeisers. Na onderzoek kan de rechtbank reageren met een vonnis, waarin wordt vastgesteld dat de betrokkene blijkbaar heeft opgehouden te betalen en dat hij daarom in staat van faillissement wordt verklaard.

{slide=14. Hoe verloopt een faillissementszaak?}

De afwikkeling van een faillissement kan een heel verschillend verloop hebben. Een zaak kan na een paar maanden afgesloten zijn, met name als de gefailleerde zelf tot overeenstemming met zijn schuldeisers kan komen en dit akkoord door de rechtbank wordt bekrachtigd. Een zaak kan zich ook jarenlang voortslepen, bijvoorbeeld als een van de schuldeisers zich verzet tegen het hem toebedeelde bedrag op de uitdelingslijst. In een dergelijk geval volgt er een openbare terechtzitting, waar alle partijen hun standpunt kunnen bepleiten. De rechtbank geeft hierop een beschikking. Verzet kan meerdere malen tijdens de afwikkeling voorkomen.

{slide=15. Welk stukken kunt u aantreffen?}

1. Rekesten, waarbij met redenen omkleed aan de rechtbank wordt verzocht om iemand failliet te verklaren.
2. Het vonnis, waarbij de rechtbank vaststelt dat een bedrijf heeft opgehouden te betalen en dat hij om die reden in staat van faillissement wordt verklaard. Bij dit vonnis worden een rechter-commissaris en een curator benoemd.
3. De verslagen van de curator omtrent zijn bevindingen en de voortgang. Na enkele weken zal een curator een eerste verslag opmaken. Daarna dient hij/zij elke drie maanden een voortgangsverslag op te maken. In sommige gevallen heeft de rechtbank het goed gevonden dit slechts één keer per halfjaar te doen. Daarnaast kan een curator vergaderingen met schuldeisers uitschrijven waarvan de oproeping en de agenda beschikbaar zijn, persberichten plaatsen of andere openbare documenten produceren.
4. Het proces-verbaal van de verificatievergadering. In deze vergadering wordt vastgesteld wie schuldeisers zijn en om welke bedragen het gaat. Dit proces verbaal kan bevatten:
a. een lijst van erkende schuldvorderingen, met namen, bedragen en positie als preferent, concurrent, enz.
b. een verslag over de stand van de boedel. Hieruit blijkt wat de betrokkene bezit en wat dat kan opbrengen. Bij bedrijven blijkt hieruit ook wat er nog aan inkomsten is te verwachten.
5. Stukken over een eventueel akkoord. De schuldenaar doet de schuldeisers dan een voorstel tot gedeeltelijke betaling. Soms gaan ze daarmee akkoord. Dit akkoord moet door de rechtbank worden erkend, gehomologeerd. Een dergelijke homologatie maakt een einde aan het faillissement.
6. Slotuitdeling lijsten. Hierin staat precies hoeveel iedere schuldeiser had te vorderen en wat hij uiteindelijk heeft gekregen. Deze lijsten kunnen ook namen van personeelsleden bevatten, die nog loon hadden te vorderen. Meestal zijn ook voorafgaande voorlopige uitdelingslijsten aanwezig.

{/slides}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *