Pers, Media & het boek

Publicaties


Auteur ing. A.N.M. van der Voort

  • Rechtspraak in opspraak, alles over schurken in jurken
  • Nederland als schurkenstaat
  • Het verdriet van de failliet

 Decennia geleden schreef professor Baron van Haersolte:
“De Staat is een schoft met een hoge hoed”.

Eeuwen eerder schreven de oude Romeinen:
“Waar recht faalt, daar begint de oorlog.”


Er is tot op de dag van vandaag nog niets veranderd. Erger nog: er zal niets veranderen zolang Staat, status, moraal en macht niets met elkaar te maken hebben. Om me heen zie ik de verpaupering van normen en waarden, onoprechtheid, uitbuiting, protectionisme en onwil om het werkelijk goed te doen.

Van huis uit en vanuit mijn katholieke achtergrond werd me ingestampt dat liegen zeer verfoeilijk was. Nu ben ik vele illusies armer. Dit boek bevat een aantal exemplarische verhalen van mensen die gemangeld raakten door de rechtspraak. De talloze bewijzen geven een fundament aan het gevoel van velen dat ons justitieel apparaat lang niet altijd deugt.

Deels geeft dit boek een handreiking aan mensen die failliet dreigen te raken. Anderdeels kaart ik de ‘witteboordencriminaliteit’ aan en zet malafide rechters, notarissen en politici in de beklaagdenbank.

Te vaak lees je dat mensen in juridische procedures buiten de boot vallen. Er bestaat – zo heet het dan – een lacune in de wet die geen rekening houdt met bepaalde situaties. De gevolgen zijn immens: faillissement, stress, verbittering, relatiebreuk en soms zelfmoord.

Af en toe heeft een benadeelde geluk als hij een kamerlid weet te interesseren voor zijn problematiek. Maar voordat een wet gewijzigd is die voorziet in de lacune, zijn we jaren van voortwoekerend onrecht verder. Als failliet verklaarde ondernemer en niet-jurist beschrijf ik vele schrijnende gevallen waar rechtspraak faalde en beroepsorganisaties hun handen in onschuld wasten. Met de hoop getroffenen te behoeden en het recht recht te doen.

De oude en achterhaalde faillissementswet uit 1893 is grondig aan revisie toe. De wildgroei van het justitiële apparaat moet aan banden. De juridische toegang dient te worden verruimd. Bedenkelijk optreden van rechters, politici, rechercheurs en advocaten behoeft openheid.

Iedereen die zich interesseert voor rechtvaardigheid en integere rechtspraak kan lering trekken uit dit boek, dat aanwijzingen geeft voor de vele stellingen die ik poneer en de twijfel waartoe rechters oproepen. In de hoop een heilzaam medicijn te bieden tegen het voortdurende risico dat een onschuldige wordt veroordeeld. Een middel bijvoorbeeld tegen het gevaar dat een rechter al te strak vasthoudt aan een feit uit een summier onderzoek. Of tegen een strenge rechterstoon waardoor beklaagde schroomt onjuiste verklaringen te corrigeren.

In de Nederlandse geschiedenis is deze vorm van onrecht nauwelijks op schrift gesteld. Of het zou ‘De markies van Carrabas en de zwarte kat’ uit 1924 moeten zijn. Of de gerechtelijke dwalingen die Hermann Mostar publiceerde in Spectrum 272 (1956). Of, iets recenter, professor Hoefnagels die in 1981 over de ‘witteboordencriminaliteit’ schreef.
Maar er is niet één boek gevonden die de gevolgen en samenhang beschrijft van de oude en achterhaalde faillissementswet.
Anno nu zijn we aangewezen op de media om in deze lacune te voorzien. Helaas geven journalisten vaak de voorkeur aan meningen boven bewijzen, rapporteren onvoldoende diepgaand en laten ons dingen geloven die niet kloppen met de werkelijkheid.

In ons land verschuilen we ons achter de rokken van de Koningin, maar voor een eerlijke rechtspraak kan niemand zich onttrekken aan zijn eigen verantwoordelijkheid.

Na het lezen van dit boek word je stil en vraag je je af wat er overblijft van de zekerheid in de rechtspraak.
Ing. Arnold van der Voort

Rechtspraak in opspraak, alles over schurken in jurken

Verkoopprijs 25,- euro
Verstuurd, incl. porto 30,- euro
t.n.v. Stidag
Bankrekening 60.25.72.266
ISBN 90 80 74 77 – 2 – 6

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Uitgever: Stidag Zwolle Copyright: Stidag 01.2001 – 2004 – 2007 – 2010
Auteur: Arnold. N. M. van der Voort, ing.
Eindredactie: Luister, Claudia Hoogveld

Ondanks het feit dat bij deze uitgave veel aandacht is besteed aan het voorkomen van fouten en onvolkomenheden, aanvaarden auteur(s) en uitgever geen aansprakelijkheid.

‘Rechtspraak in opspraak’ is het aangevulde verhaal anno 2007 en 2010 van de reeds eerder verschenen boeken met de titels:
“Het verdriet van de failliet” (2003 – 2005) en
“Nederland als Schurkenstaat” (2001)

Het boek “De drama’s van het faillissement”

Twintig procent van de werkzame bevolking (dit zijn 616.000 mensen) worden juridisch uitgesloten in Nederland. Van hen komen 110.000 ondernemers en/of bestuurders met betalingsproblemen niet in aanmerking voor voorzieningen vanuit de Nederlandse grondwet, de wet op de Rechtsbijstand of de rechterlijke macht en advocatuur.

Het zijn mensen die buiten de maatschappij zijn gezet of dreigen te worden gezet door wetgever en juristen. Deze uitsluiting maakt mensen wanhopig en drijft hen tot dramatische daden. In Nederland kost dit – aantoonbaar – meer dan 400 mensen hun leven per jaar.

Zakelijk gefailleerden maken een zeer groot deel uit van de gevallen van zelfdoding. Het aantal zelfdodingen in de groep mannen onder de 50 jaar is de afgelopen jaren zelfs gestegen met 10% en het totaal van deze groep met 25%. Afgezet tegen het aantal verkeersdoden (ongeveer hetzelfde aantal) waar veel geld en zorg aan wordt besteed, verdient de mogelijk dramatische uitwerking van een faillissement veel meer aandacht.

De verplichte procesvertegenwoordiging en het verplichte SoFi-nummer worden geregeld misbruikt door corrupte ambtenaren, louche deurwaarders, gewetenloze advocaten en profiterende rechters. Ook politici en politieke partijen moeten aan de kaak worden gesteld. Met naam en toenaam.

Ruim 25 jaar vraagt Stidag aandacht voor de problematiek rond faillissementen. Tot op heden heeft geen enkele autoriteit iets willen doen. Zelfs onze voormalige minister-president Kok niet, die weliswaar in 1994 reeds verklaarde verantwoordelijk te zijn voor de enorme problematiek onder gefailleerden, maar daar niet schuldig aan was.

Niemand is foutloos. Maar wie de macht heeft, lijkt onaantastbaar. Wie herinnert zich niet de smoes waarmee Defensie in 2000 wegkwam voor het zogenaamde verloren geraakte filmpje van Srebrenica? Niemand geloofde dit en toch bleef het bij deze verklaring.

Gefailleerden daarentegen moeten hun leven lang boeten voor fouten, omdat hun lot in handen ligt van vele gewetenloze oplichters die van laag tot hoog functies bekleden in de rechtspraak, advieswereld en politieke partijen. Mensen die de wetgeving naar hun eigen hand zetten.

Kennelijk houdt het samenspel van vele dwarsliggers de maatschappelijke trein op de rails. Dwarsliggers zijn nodig om een stevig fundament te bieden en de trein een rustige loop te garanderen. Het blijkt zo eenvoudig te zijn iemand uit te zuigen, lam te leggen, de nek om te draaien en ten gronde te richten met het wetboek in de hand.

Het boek “rechtspraak in opspraak” is gebaseerd op de verhalen en feiten van 236 ervaringsdeskundigen. Zij maken deel uit van een bestand dat inmiddels is uitgegroeid tot ruim 2500 betrokkenen: zij allen zijn slachtoffers, gedupeerden van de politieke en de (ge)rechtelijke maffia in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *